Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

 1. AZ ADATKEZELŐ
  Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket
  (érdeklődők, bejelentők, megrendelők, vásárlók) közérthetően és tömören tájékoztassa a
  személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének
  (2016/679.számú Rendelet – „GDPR”) megfelelően.
  Az iSkin Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
  tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján
  alakított ki.
  A bpxv.hu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi
  tájékoztató elérhető https://iskins.hu/adatkezelesi-tajekoztato/  címen.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév:                       iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                     HU-2230 Gyömrő, Eperfasor u. 16.
Képviseli:                     Nagy Gergely ügyvezető
Adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó személy(ek) neve, elérhetősége:

Nagy Gergely ügyvezető
E-mail:                                   info@iskins.hu
Tel.:                                       06-30-779-4570
Tárhely szolgáltató:   Viacom Informatikai Kft.
                                   H-2360, Gyál, Deák Ferenc u. 17.

info@viacomkft.hu
06 1 348-5000

Adatkezelő az a személy, szervezet, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza, aki alapvetően és döntően szabályozza az adatkezelést.
Az adatkezelő a tevékenységét, belső szervezeti eljárását több adatkezelési
szabályzattal is korlátozza, s védi egyben az érintettek személyes adatait, garanciális jogait.
Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.
Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
  2.1. Az iSkin Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az érintettek külön értesítést kapnak. Felhívjuk az iSkin Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az iSkin Kft. az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról;
  2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  5. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  6. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
  7. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);
   2.2. Érdeklődés, bejelentés telefonon, e-mail útján
   A kezelt adatok köre: név, (e-mail) cím, telefonszám
   Az adatkezelés célja: visszahívás, e-mail küldés, tájékoztatás.
   Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
   Az adatokat megismerő személyi kör: a kapcsolatfelvétel címzettjei.
   Az adatkezelés időtartama: konkrét eljárássá, ügyintézéssé váló kapcsolatfelvétel során az adott ügyre vonatkozó adatkezelési időtartamig, egyéb esetben max. 3 hónapig.
   2.3. Érdeklődés on-line űrlap, üzenetküldés útján
   A kezelt adatok köre: név, (e-mail)cím, telefonszám
   Az adatkezelés célja: visszahívás, e-mail küldés, tájékoztatás.
   Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
   Az adatokat megismerő személyi kör: a kapcsolatfelvétel címzettjei.
   Az adatkezelés időtartama: konkrét eljárássá, ügyintézéssé váló kapcsolatfelvétel során az adott ügyre vonatkozó adatkezelési időtartamig, egyéb esetben max. 3 hónapig.
   2.4. Vásárlás
   A kezelt adatok köre: név, (e-mail) cím, telefonszám, kézbesítési cím.
   Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés teljesítése.
   Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
   Az adatokat megismerő személyi kör: a kapcsolatfelvétel címzettjei.
   Az adatkezelés időtartama: Számviteli törvény (2000. évi C. tv. 169. §. (2.) bek.) szerint 8 év, kivéve a tel. szám, mail cím, ami az utolsó vásárlást, teljesítést követő 1 év.
 • 3. A WWW.ISKINS.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE
  A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
  Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések végzése.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
  Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
  Jelen Tájékoztató készítésének időpontjában az iSkin Kft. nem alkalmaz ilyen eszközöket.
 • 4. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓKAdatkezelő az alábbi, küldemény kézbesítési feladatokat ellátó adatfeldolgozót veszi igénybe:
  Megbízott futár/adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft
  Adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
  Adatfeldolgozó telefonszáma: 06 29 886-700
  Adatfeldolgozó e-elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com
  Adatvédelmi tisztviselő: dr. Katona Rita
  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatvedelem@gls-hungary.com
  Futár/adatfeldolgozó számára továbbított adatok: név, kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím.
 • 5. ADATBIZTONSÁG
  SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
  Az iSkin Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál elhelyezett szerverein találhatók meg.
  Az iSkin Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az iSkin Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az iSkin Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok –kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az iSkin Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az iSkin Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is

 1. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
  módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  Tájékoztatáshoz való jog:
  Az iSkin Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
  megfogalmazva nyújtsa.
  A tájékozódáshoz való jog írásban a megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
  Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
  Az iSkin Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a iSkin Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 20 napon belül adja meg a tájékoztatást.
 • Helyesbítés joga:
  Az érintett kérheti az iSkin Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog:
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az iSkin Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett kérésére az iSkin Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az iSkin Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • Adathordozáshoz való jog:
  Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa adatkezelő rendszerében megtalálható és általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül, akit maga az érintett
  határoz meg. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)
  Az érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott és adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
 • tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében. Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő érintettet, annak érdekében, hogy meggyőződjön róla a személyazonosítás és a rendszerében lévő adatok felhasználásával arról, hogy valóban az arra jogosult személy igényli adatainak hordozhatóságát.
 • Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.
 • Tiltakozás joga:
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 •  
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 •  
 • Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy – az érintett kifejezett
  hozzájárulásán alapul.
 • Visszavonás joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az iSkin Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ész-szerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

2020 július 14.

Shopping Cart
Scroll to Top